Menu

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego
Polskiego Partnera Finansowego Sp. z o.o.

Właściciel witryny

1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.ppf.pl jest Polski Partner Finansowy Sp. z o.o. (PPF), ul. Mickiewicza 29, 40–085 Katowice, tel. 32 251 14 17; fax 32 251 14 17 w.41 

info [at] ppf.pl
, KRS numer 0000170614, Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy : 50.400,00 zł NIP 549 – 20 – 84 – 547;  REGON 357214486

2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają redaktorzy serwisu (pracownicy PPF)

Warunki ogólne

1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym PPF są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.

2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Polskiego Partnera Finansowego chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Polskiego Partnera Finansowego lub ich autorów.

3. Korzystanie z serwisu internetowego Polskiego Partnera Finansowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Polskiego Partnera Finansowego w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Polskiego Partnera Finansowego, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Polskiego Partnera Finansowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Polskiego Partnera Finansowego, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla PPF lub firm hostujących serwis WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Polskiego Partnera Finansowego jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Polskiego Partnera Finansowego Sp. z o.o..

7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Polskiego Partnera Finansowego na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym PPF, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Polskiego Partnera Finansowego poprzez podanie źródła w postaci www.ppf.pl - Polski Partner Finansowy

8. Otrzymując dostęp do stron Polskiego Partnera Finansowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

9. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.

10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Polskiego Partnera Finansowego nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności PPF

1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

2. Polski Partner Finansowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:

1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

3. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Polskiego Partnera Finansowego wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.

2. Polski Partner Finansowy ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis WWW zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Ineteraktywna IntraCOM.pl Tworzenie stronAgencja Interaktywna IntraCOM.pl - Tworzenie stron internetowych 
www.intracom.pl 

biuro [at] intracom.pl
 
Tel.: +48 32 351 82 50; +48 32 440 11 46
Fax: +48 32 351 82 50 w. 24